Aktualności

Oddział Krakowski PTF współorganizuje XLV Zjazd Fizyków Polskich

Komunikat Komisji Wyborczej: Komisja Wyborcza ogłasza wyniki głosowania w II turze wyborów.

Komunikat Komisji Wyborczej: Komisja Wyborcza ogłasza wyniki głosowania w I turze wyborów.

Komunikat Komisji Wyborczej: Po zebraniu zgłoszeń na kandydatów do władz Oddziału Krakowskiego PTF i uzyskaniu zgód na kandydowanie Komisja Wyborcza ustaliła następującą listę kandydatów:

Przypomnijmy, że wybierani będą:

Instrukcja głosowania zostanie przesłana drogą e-mail do wszystkich członków oddziału. Prosimy o wzięcie udziału w głosowaniu.

Zgodnie ze Statutem PTF z końcem 2017 roku upływa dwuletnia kadencja władz Oddziału. W związku z tym przeprowadzone zostaną wybory na nadchodzącą kadencję 2018-2019. Do obsadzenia są funkcje

Każdy członek OK PTF może zgłosić na określoną funkcję co najwyżej jednego kandydata. Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą e-mail na adres ptf@agh.edu.pl. Na podstawie listy zgłoszonych kandydatów Komisja Wyborcza po otrzymaniu zgód proponowanych osób ustali i opublikuje listę wyborczą. Głosowanie zostanie przeprowadzone drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu na serwerze PTF z zachowaniem tajności i bezpośredniości głosowania. Instrukcja głosowania zostanie przesłana wszystkim członkom Oddziału przed rozpoczęciem I tury.

Harmonogram wyborów:

Harmonogram przeprowadzenia ewentualnej drugiej tury wyborów zostanie podany w późniejszym terminie. Termin Zebrania Sprawozdawczego zostanie ustalony i ogłoszony po zakończeniu wyborów.

Komisja Wyborcza
Zdzisław Burda, Reinhard Kulessa, Witold Zawadzki (przewodniczący)

Lista osób wybranych do organów PTF na kadencję 2018-2021 w wyniku przeprowadzonych dotychczas procedur wyborczych. Wakujące funkcje Skarbnika oraz członka Sądu Koleżeńskiego zostaną obsadzone drogą wyborów uzupełniających po wakacjach.

Uchwały wyborcze KW z dnia 23 czerwca 2017:

Delegatami Oddziału Krakowskiego PTF na Zebranie Delegatów PTF podczas Zjazdu Fizyków Polskich we Wrocławiu zostali wszyscy zgłoszeni kandydaci.

Poniżej prezentujemy listę potwierdzonych kandydatur na wrześniowe Zebranie Delegatów PFT we Wrocławiu. Niestety, nie możemy już czekać na dalsze kandydatury. Można głosować na wszystkie osoby, lub na mniejszą ich liczbę. Głosy proszę przesyłać na adres condensed.matter@uj.edu.pl. Termin głosowania: do 19 czerwca 2017 (poniedziałek). Lista kandydatów na delegatów Oddziału Krakowskiego PFT w porządku alfabetycznym:

Zebranie członków Oddziału Krakowskiego PTF odbędzie się w dniu 1 czerwca 2017r. po konwersatorium, tj. o godz. 17.30 w IF UJ, ul. Łojasiewicza 11, sala A-1-06. Celem zebrania jest wyłonienie reprezentantów naszego środowiska na Zebranie Delegatów PTF, które odbędzie się w czasie Zjazdu Fizyków Polskich we Wrocławiu, który odbędzie się 10-15 września.

Ponieważ nie wszystkie miejsca w organach PTF zostały obsadzone w pierwszej turze wyborów, Komisja Wyborcza zarządziła drugą turę (uchwała). Zgodnie z przyjetym kalendarzem wyborczym rozpocznie sie ona 2 czerwca. Do 30 maja można nadsyłać kandydatury na funkcje wymienione w załączonej Uchwale Komisji Wyborczej. Format zgłoszeń pozostaje taki jak w poprzedniej turze.

Komisja Wyborcza PTF ogłosiła wyniki pierwszej tury wyborów do organów PTF na kadencję 2018-2021:

Z oddziału krakowskiego członkami Zarządu Głównego zostali wybrani kol. Józef Spałek oraz kol. Zbigniew Kąkol, zaś do Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Krzysztof Malarz.

Druga tura wyborów odbędzie się w dniach 2-9 czerwca.

Komisja Wyborcza zatwierdziła listę kandydatów do wyborów władz PTF w roku 2017. Uchwała Komisji Wyborczej, kalendarz wyborczy oraz lista kandydatów są dostępne na tej stronie.

44 Zjazd Fizyków Polskich

Zakończyło się głosowanie w wyborach do zarządu i komisji rewizyjnej Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego organów PTF na kadencję 2016-2017. W wyniku przeprowadzonych wyborów zostali wybrani do Zarządu OK PTF:

Natomiast do Komisji Rewizyjnej OK PTF:

C 2009-2018 OK PTF | Design by: Gifanonim