Kronika
2019


Zarząd OK PTF na kadencję 2020-2021 tworzą:

Komisję rewizyjną tworzą:

Oddział Krakowski współorganizuje XLV Zjazd Fizyków Polskich w Krakowie.


2018


Zarząd OK PTF na kadencję 2018-2019 tworzą:

Komisję rewizyjną tworzą:


2017


Przyznano regulaminowe medale i nagrody PTF za 2017. Wśród wyróżnionych znalazł się mgr Jan Leśnicki (z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie) za pracę zatytułowaną „Operacja spinowe w kropkach kwantowych”. Opiekunem pracy był prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran.

Delegatami Oddziału Krakowskiego PTF na Zebranie Delegatów PTF podczas Zjazdu Fizyków Polskich we Wrocławiu zostali:

Komisja Wyborcza PTF ogłosiła wyniki pierwszej tury wyborów do organów PTF na kadencję 2018-2021:

Z oddziału krakowskiego członkami Zarządu Głównego zostali wybrani kol. Józef Spałek oraz kol. Zbigniew Kąkol, zaś do Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Krzysztof Malarz.

Druga tura wyborów odbędzie się w dniach 2-9 czerwca.

Zaproszenie na 44 Zjazd Fizyków Polskich

Uroczystość wręczenia nagród PTF za 2016 rok. Wśród nagrodzonych znalazł się prof. dr hab. Piotr Bożek z WFiIS AGH. Wszystkim laureatom nagród serdecznie gratulujemy!


2016


Zarząd OK PTF na kadencję 2016-2017 tworzą:

Komisję rewizyjną tworzą:


2015


Nagrodę PTF za Popularyzację Fizyki i medal im. Krzysztofa Ernsta otrzymała kol. Zofia Gołąb-Meyer, za zaangażowanie i pasję, z jaką od lat wydawane są przez Nią kwartalniki „Foton” i „Neutrino” poświęcone popularyzacji fizyki wśród uczniów, studentów i nauczycieli.


2014


Zarząd OK PTF na kadencję 2014-2015 tworzą:

Komisję rewizyjną tworzą:


2012


Zarząd OK PTF na kadencję 2012-2013 tworzą:

Komisję rewizyjną tworzą:


2011


Regulaminowe nagrody PTF przyznane na wniosek ZOK PTF:

Delegatami Oddziału Krakowskiego na Zebranie Delegatów PTF odbywające się w czasie XLI Zjazdu Fizyków Polskich w Lublinie wybrano:

 1. Bogdan Bogacz
 2. Brzezinka
 3. Krzysztof Dzierżęga
 4. Teresa Jaworska-Gołąb
 5. Reinhard Kulessa
 6. Zbigniew Majka
 7. Krzysztof Malarz
 8. Małgorzata Nowina Konopka
 9. Antoni Paja
 10. Roman Płaneta
 11. Andrzej Zięba

2010


Regulaminowe nagrody PTF przyznane na wniosek ZOK PTF:


2009


Zarząd OK PTF na kadencję 2010-2011 tworzą:

Komisję rewizyjną tworzą:

Proponowany porządek obrad Zebrania Członków Oddziału Krakowskiego PTF w dniu 17 grudnia 2009:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Powołanie Prowadzącego Zebrania.
 3. Wybór Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie ustępującego Zarządu OK PTF - merytoryczne i finansowe, sprawozdanie Komisji i Sekcji PTF oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za okres od września 2007 do grudnia 2009 roku.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań.
 7. Wybór Przewodniczącego Oddziału, Sekretarza i Skarbnika oraz Członków Zarządu (w czterech niezależnych głosowaniach, liczba członków powinna być ustalona wcześniej)
 8. Wybór Komisji Rewizyjnej
 9. Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów PTF
 10. Wolne wnioski.

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej zostaje Patronem PTF.

OK współorganizuje XL Zjazd Fizyków Polskich.

W organach PTF na kadencję 2010-2013 Oddział Krakowski PTF reprezentują

Regulaminowe nagrody PTF na wniosek ZOK PTF:

Na Zebraniu Członków OK PTF w dniu 14 maja 2009 dokonano wyboru delegatów Oddziału na Zebranie Delegatów PTF, które odbędzie się w czasie XL Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie. Delegatami Oddziału Krakowskiego PTF zostali wybrani:

 1. Krzysztof Fiałkowski (UJ)
 2. Henryk Figiel (AGH)
 3. Wojciech Gawlik (UJ)
 4. Marek Gołąb (UJ)
 5. Zofia Gołąb-Meyer (UJ)
 6. Maria Grząślewicz-Baster (UP w Krakowie)
 7. Reinhard Kulessa (UJ)
 8. Krzysztof Malarz (AGH)
 9. Małgorzata Nowina Konopka (IFJ PAN w Krakowie)
 10. Ryszard Zach (PK)
 11. Andrzej Zięba (AGH)

Zebranie Członków Oddziału Krakowskiego PTF:

Nagrodę OK PTF za wyróżniającą się pracę magisterską z fizyki za rok 2008 otrzymują:


2008


OK PTF współorganizuje Jarmark Fizyczny 2008

OK PTF współorganizuje VII Ogólnopolski Konkurs na Doświadczenie Pokazowe z Fizyki

Nagrodę PTF I stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2008 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymuje mgr inż. Bartłomiej Biedroń za pracę "Zależność widm hadronów od rapidity w modelu termalnym relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów" wykonaną pod kierunkiem prof. Wojciecha Broniowskiego (IFJ PAN) na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej.

Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2008 otrzymuje dr Jerzy Mucha - nauczyciel z V LO w Krakowie - za pracę z uzdolnioną młodzieżą i wybitne osiągnięcia uczniów na arenie międzynarodowej i krajowej.


2007


Zarząd OK PTF na kadencję 2008-2009 tworzą:

Komisję rewizyjną tworzą:

Delegatami Oddziału Krakowskiego na Zebranie Delegatów PTF odbywające się w czasie XXXIX Zjazdu Fizyków Polskich w Szczecinie zostali wybrani:

 1. Maria Baster-Grząślewicz
 2. Bogdan Bogacz
 3. Krzysztof Fiałkowski
 4. Zofia Gołąb-Meyer
 5. Reinhard Kulessa
 6. Edward Malec
 7. Małgorzata Nowina Konopka
 8. Zbigniew Stachura
 9. Łukasz Stępień
 10. Stanisław Wróbel
 11. Ryszard Zach
 12. Jerzy Zachorowski

Zebranie Członków Oddziału Krakowskiego PTF:

Laureatem Nagrody naukowej PTF (im. Wojciecha Rubinowicza) za rok 2007 zostaje prof. Wojciech Gawlik (IF UJ).


2006


OK PTF współorganizuje Jarmark Fizyczny 2006

OK PTF współorganizuje VI Ogólnopolski Konkurs na Doświadczenie Pokazowe z Fizyki


ŒRF 2005


Krakowskie Konwersatorium Fizyczne ma 110 lat!

Laureatem nagrody Mariana Smoluchowskiego - Emila Warburga za rok 2005 został Andrzej Warczak

w 2. turze wyborów do władz i organów Towarzystwa na kadencję 2006-2009 z OK wybrani zostali:

w 1. turze wyborów do władz i organów Towarzystwa na kadencję 2006-2009 z OK wybrani zostali:

Filharmonia Krakowska dedykuje Polskiemu Towarzystwu Fizycznemu koncert dla uczczenia Światowego Roku Fizyki.

W programie koncertu znalazły się:

Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk zostaje Patronem PTF.

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej zostaje Członkiem Wspierającym PTF.

Ukonstytuował się Zarząd OK PTF na kadencję 2005-2007:

Komisję rewizyjną tworzą:

Zebranie Członków Oddziału Krakowskiego PTF:

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego zostaje Zasłużonym Patronem PTF.


2004


Laureatem nagrody PTF dla wyróżniających się nauczycieli im. Grzegorza Białkowskiego (II stopnia) za rok 2004 została Urszula Krawiec-Wróbel

Laureatem nagrody PTF za wyróżniające się prace magisterskie im. Arkadiusza Piekary (III stopnia) za rok 2004 została Małgorzata Kasprzak

Zawiązuje się Małopolski Komitet Obchodów Światowego Roku Fizyki 2005

ZOK powołuje Małopolski Komitet Olimpiady Fizycznej na rok 2004/2005:

OK PTF współorganizuje Jarmark Fizyczny 2004

OK PTF współorganizuje V Ogólnopolski Konkurs na Doświadczenie Pokazowe z Fizyki


2003


Laureatem Medalu Mariana Smoluchowskiego za lata 2003/2004 został Andrzej Białas

Ukonstytuował się Zarząd OK PTF na kadencję 2003-2005:

Komisję rewizyjną tworzą:

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OK PTF:


2002


Walne zebranie członków OK PTF.

OK PTF współorganizuje IV Ogólnopolski Konkurs na Doświadczenie Pokazowe z Fizyki

Laureatem nagrody PTF dla wyróżniających się nauczycieli im. Grzegorza Białkowskiego (III stopnia) za rok 2002 została Barbara Orchel

Laureatem nagrody PTF za wyróżniające się prace magisterskie im. Arkadiusza Piekary (I stopnia) za rok 2002 została Agnieszka Płachta

Sesja naukowa: Marian Smoluchowski. Od teorii atomistycznej do fizyki współczesnej
Prof. Bronisław Średniawa & Prof. Andrzej Fuliński & Dr Paweł Góra & Prof. Andrzej Budzanowski & Dr Zofia Gołąb-Meyer & Prof. Kazimierz Grotowski


2001


2001 Laureatem nagrody naukowej PTF im. Wojciecha Rubinowicza za rok 2001 został Henryk Witała

2001.12 ZOK powołuje Małopolski Komitet Olimpiady Fizycznej na rok 2001/2002:

2001.05 Ukonstytuował się Zarząd OK PTF na kadencję 2001-2003:

Komisję Rewizyjną OK PTF stanowią:

2001.04.26 Walne zebranie członków OK PTF

2001.03.06 OK PTF zrzesza 222 członków głównie z AGH (72), UJ (66) i IFJ (55)


2000


2000 Laureatem nagrody PTF dla wyróżniających się nauczycieli im. Grzegorza Białkowskiego (II stopnia) za rok 2000 został Wiesław Mroszczyk

2000 Laureatem nagrody PTF za wyróżniające się prace magisterskie im. Arkadiusza Piekary (III stopnia) za rok 2000 został Adam Rycerz

2000.11.16 Sesja naukowa poświęcona pamięci Profesora Henryka Niewodniczańskiego w 100 rocznicę urodzin
Prof. Jerzy Janik & Prof. Tomasz Dohnalik & Prof. Lucjan Jarczyk

2000.10.05 OK PTF współorganizuje III Ogólnopolski Konkurs na Doświadczenie Pokazowe z Fizyki

2000.09.30 & 2000.10.05-07 OK PTF współorganizuje Jarmark Fizyczny


1999


1999 Laureatem nagrody naukowej PTF im. Wojciecha Rubinowicza za rok 1999 zostali Józef Korecki i Paweł Korecki

1999 Laureatem nagrody PTF dla wyróżniających się nauczycieli im. Grzegorza Białkowskiego (I stopnia) za rok 1999 został Andrzej Kurowski

1999 Laureatem nagrody PTF dla wyróżniających się nauczycieli im. Grzegorza Białkowskiego (dyplomu) za rok 1999 została Zofia GołąB-Meyer

1999.04 Ukonstytuował się Zarząd OK PTF na kadencję 1999-2001:

Komisję Rewizyjną stanowią:

1999.03.04 Walne zebranie członków OK PTF.


1998


1998 Laureatem nagrody Mariana Smoluchowskiego - Emila Warburga za rok 1998 został Andrzej Białas

1998 Laureatem Medalu Mariana Smoluchowskiego za rok 1998 został Kacper Zalewski

1998.09.25 OK PTF współorganizuje II Ogólnopolski Konkurs na Doświadczenie Pokazowe z Fizyki.

1998.08.06 OK PTF zrzesza 197 członków...

1998 OK PTF współorganizuje Jarmark Fizyczny.

1997

Zarząd OK PTF na kadencję 1997-1999 tworzą:

Komisję Rewizyjną stanowią:

1996

1996.12.05 OK PTF współorganizuje I Ogólnopolski Konkurs na Doświadczenie Pokazowe z Fizyki.

1996 OK PTF współorganizuje Jarmark Fizyczny.

1995

1995 Laureatem nagrody specjalnej PTF za rok 1995 został Andrzej Oleś

Zarząd OK PTF na kadencję 1995-1997 tworzą:

Komisję Rewizyjną stanowią:

1994

1994 Laureatem nagrody PTF dla wyróżniających się nauczycieli im. Grzegorza Białkowskiego (II stopnia) za rok 1994 został Sławomir Brzezowski

1994 Laureatem nagrody PTF dla wyróżniających się nauczycieli im. Grzegorza Białkowskiego (wyróżnienia) za rok 1994 została Kazimiera Buziak

1994 Laureatem nagrody PTF dla wyróżniających się nauczycieli im. Grzegorza Białkowskiego (wyróżnienia) za rok 1994 została Teresa Dubis

1994 Laureatem nagrody PTF dla wyróżniających się nauczycieli im. Grzegorza Białkowskiego (wyróżnienia) za rok 1994 został Andrzej Mucha

1994 Laureatem nagrody PTF dla wyróżniających się nauczycieli im. Grzegorza Białkowskiego (wyróżnienia) za rok 1994 została Zofia Ropka

1994 Laureatem nagrody specjalnej PTF (wyróżnienia) za rok 1994 został Wojciech Blicharski

1994 Laureatem nagrody PTF za wyróżniające się prace magisterskie im. Arkadiusza Piekary (I stopnia) za rok 1994 został Paweł Kulessa

1993

1993.09.20-23 OK współorganizuje XXXII Zjazd Fizyków Polskich.

1989

1989 Laureatem nagrody PTF za wyróżniające się prace magisterskie im. Arkadiusza Piekary za rok 1989 został Jacek Golak

1989.06.15 Walne zebranie członków OK PTF

1989.04.27 Na konwersatorium Profesora Andrzeja Budzanowski z IFJ w Krakowie poświęconemu faktom i plotkom na temat fuzji niskotemperaturowej pada rekord frekwencji – w wykładzie uczestniczys 264 słuchaczy!

1988

1988 Laureatem Medalu Mariana Smoluchowskiego za rok 1988 został Andrzej Hrynkiewicz

1988.12.01 Uroczyste konwerstatorium: 20-ta rocznica śmierci Profesora Henryka Niewodniczańskiego

1988.10.25 Sympozjum poświęcone działalności instytutu DESY w Hamburgu:
Dr R. Meinke (DESY) & Prof. E. Lohrmann (II. Phys. Inst. Univ. Hamburg) & Dr G. Materlik (DESY)

1988.01.14 Uroczyste konwersatorium: 45-lecie pracy naukowej Profesora Jerzego Rayskiego:
Dr Henryk Arodź & Prof. Jerzy Rayski

1987

Zarząd OK na kadencję 1987-1988 tworzą:

1987.12.03 Uroczyste konwersatorium: 80-ta rocznica urodzin Nestora Krakowskiej Fizyki Profesora Mariana Mięsowicza
Prof. Lucjan Jarczyk & Prof. Tadeusz Skaliński & Prof. Andrzej Białas & Prof. Marian Mięsowicz

1986

1986 Laureatem nagrody PTF dla wyróżniających się nauczycieli im. Grzegorza Białkowskiego za rok 1986 została Zofia Gołąb-Meyer

1986.05.15 Pada dotychczasowy rekord frekwencji - na konwersatorium dra hab. T. Niewiadomskiego z krakowskiego Instytutu Fizyki Jądrowej informującym o przebiegu i skutkach radiacyjnych awarii elektrowni czernobylskiej na terenie Krakowa na sali jest przeszło 400 uczestników!

1983

1983.10.13 Walne zebranie członków OK PTF

1982

Zarząd OK na kadencję 1982-1984 tworzą:

Komisję Rewizyjną stanowią:

1981

1981 Laureatem nagrody naukowej PTF im. Wojciecha Rubinowicza za rok 1981 zostali Zdzisław Lalowicz i Ireneusz Natkaniec

1981 Laureatem nagrody PTF dla wyróżniających się nauczycieli im. Grzegorza Białkowskiego za rok 1981 został Bolesław Luba

1980

1980 Laureatem nagrody PTF za wyróżniające się prace magisterskie im. Arkadiusza Piekary (I stopnia) za rok 1980 został Justyn Lisicki

1980 Laureatem nagrody PTF za wyróżniające się prace magisterskie im. Arkadiusza Piekary (II stopnia) za rok 1980 został Tomasz Haupt

Zarząd OK na kadencję 1980-1982 tworzą:

Komisję Rewizyjną stanowią:

1979

1979 Laureatem nagrody PTF za wyróżniające się prace magisterskie im. Arkadiusza Piekary za rok 1979 został Janusz Karkowski

1979 Laureatem nagrody PTF za wyróżniające się prace magisterskie im. Arkadiusza Piekary za rok 1979 został Bartłomiej Pokrzywka

1979.03.22 Walne zebranie członków OK PTF

1978

1978 Laureatem nagrody PTF za wyróżniające się prace magisterskie im. Arkadiusza Piekary (wyróżnienie) za rok 1978 został Andrzej Czachor

1977

1977 Laureatem nagrody PTF za wyróżniające się prace magisterskie im. Arkadiusza Piekary (II stopnia) za rok 1977 został Leszek Szklarczyk

1977 Laureatem nagrody PTF za wyróżniające się prace magisterskie im. Arkadiusza Piekary (wyróżnienie) za rok 1977 został Marian Bubak

Zarząd OK na kadencję 1977-1979 tworzą:

1976

1976 Laureatem nagrody naukowej PTF im. Wojciecha Rubinowicza za rok 1976 został Janusz Wilczyński

1976.06.02 Walne zebranie członków OK PTF

1975

Zarząd OK na kadencję 1975-1977 tworzą:

1973

1973 Laureatem nagrody naukowej PTF im. Wojciecha Rubinowicza za rok 1973 został Krzysztof Fiałkowski

1973 Laureatem nagrody PTF za wyróżniające się prace magisterskie im. Arkadiusza Piekary za rok 1973 został Jacek Migdałek

1973 Laureatem nagrody PTF za wyróżniające się prace magisterskie im. Arkadiusza Piekary za rok 1973 został Jacek Wosiek

1973.09.4-8 OK współorganizuje XXIII Zjazd Fizyków Polskich.

1973.11.22 Walne zebranie członków Oddziału Krakowskiego PTF

1971

1971 Laureatem nagrody PTF za wyróżniające się prace magisterskie im. Arkadiusza Piekary za rok 1971 został Jerzy Jurkiewicz

1971.11.11 Walne zebranie członków Oddziału Krakowskiego PTF

1970

1970 Laureatem Medalu Mariana Smoluchowskiego za rok 1970 został Marian Mięsowicz

1970 Laureatem Medalu Mariana Smoluchowskiego za rok 1970 został Jerzy Gierula

1970 Laureatem nagrody naukowej PTF im. Wojciecha Rubinowicza za rok 1970 został Andrzej Kotański

1970.11.12 Walne Zebranie członków OK

1969

1969.12.04 Walne Zebranie członków OK

1968

1968 Laureatem nagrody naukowej PTF im. Wojciecha Rubinowicza za rok 1968 został Oleg Czyżewski

1968.10.24 Walne Zebranie członków OK

1965

1965.09.20-25 OK współorganizuje XIX Zjazd Fizyków Polskich.

1950

1950.12.4-9 OK współorganizuje XIII Zjazd Fizyków Polskich.

1934

1934.09.27-29 OK współorganizuje VII Zjazd Fizyków Polskich.

1924

1924.09.27-29 OK współorganizuje II Zjazd Fizyków Polskich.

1920 przewodniczącym ZOK zostaje Jan Stock (Akademia Górnicza)

1920

1920 Powstaje Oddział Krakowski PTF jako jeden z trzech pierwszych – obok Oddziałów Wileńskiego (marzec 1920) i Warszawskiego (maj 1920).

C 2009-2018 OK PTF | Design by: Gifanonim