XL ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH
6-11 września 2009, Kraków

7-11 września 2009
Sesja plakatowa

1. Fizyka ciała stałego
"Przyziemia" - Auditorium Maximum UJ
1.01 Bodzenta J, Mazur J, Lorenc M
Wykorzystanie nanosond cieplnych do pomiaru przewodności cieplnej w mikro- i nanostrukturach
1.02 Ćwik J,  Gajda D,  Palewski T, Klamut J,  Niżankowski W
Eksperymentalne możliwości międzynarodowego instytutu PAN: Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur
1.03 Hetmańczyk J, Migdał-Mikuli A, Mikuli E
Badanie przemian fazowych w Ba(NO3)2
1.04 Kaczorowski D, Gondek Ł, Penc B, Pikul A, Szytuła A
Magnetyczne przejścia fazowe w związkach RCu2Ge2 (R = Dy, Ho, Er, Tm) w świetle komplementarnych badań makroskopowych
1.05 Kłos J,  Krawczyk M
Two-dimensional superlattice structures for solar cell applications
1.06 Konieczna B, Biedrzycki K
Emisja elektronów i jonów z kryształów TGS
1.07 Kosztołowicz T
Zastosowanie równań różniczkowych z pochodnymi ułamkowymi do opisu subdyfuzji
1.08 Łysoń B, Zakrzewska K, Radecka M
Size effect in doped TiO2 nanopowders
1.09 Radwański R J, Ropka Z
Crystal field and orbital magnetism as a Polish contribution to the world physics - Quantum Atomistic Solid State Theory - Magnetic Phase Transitions described at the atomic scale (NiO, UPd2Al3)
1.10 Wiśniewski R, Wilczyńska T, Didyk A, Semina W
Zastosowanie wysoko-dozowej i wysoko-energetycznej implantacji ciężkimi jonami w technologii metalicznych sensorów wysokich ciśnień
1.11 Wiśniewski Z, Wiśniewski R, Zasada D, Dziduszko R
Kompleksowe badania przewodników superjonowych otrzymywanych w skutek procesu szybkiego chłodzenia
1.12 Sikora M, Kapusta Cz, Knizek K, Jirak Z, Glatzel P
Charge and spin states of Mn and Co in LaMn1-xCoxO3 by X-ray spectroscopies
2. Fizyka miękkiej materii
"Przyziemia" - Auditorium Maximum UJ
2.01 Czerwiec J, Marzec M, Mikułko A, Wróbel S, Dąbrowski R, Tykarska M, Skrzypek K
Badania mieszanin ferroelektryków ciekłokrystalicznych
2.02 Drozdowski H, Błaszczak Z, Hałas T
Molecular correlations in 1,3,5- trimethylbenzene C6H3-(CH3)3 at 293 K
2.03 Drozdowski H, Błaszczak Z, Nowakowski K
X-Ray diffraction studies of liquid cyclohexane derivatives
2.04 Drozdowski H, Romaniuk A
X-Ray scattering in liquid ortho-, meta- and para-Chloroanisoles at 293 K
2.05 Wierzejska-Adamowicz M, Ossowska-Chruściel M, Marzec M, Mikułko A, Wróbel S, Douali R, Lagrand C
Widma dielektryczne antyferroelektrycznej fazy B2
2.06 Jażdżewska M, Dudziak G, Śliwińska-Bartkowiak M
Topnienie bromobenzenu w nanorurkach węglowych
2.07 Misiak P, Różycka-Roszak B, Pruchnik H, Mozrzymas A
Termodynamiczne i modelowe badania nowych amfifilowych „dwugłowych” związków cukrowych
2.08 Drabik M, Dworecki K, Pilarski J, Wąsik S, żuk J
Wpływ implantacji jonowej na własności membran polimerowych
2.09 Sikorki J
Perkolacja w układach polimerowych – symulacja Monte Carlo
2.10 Janik-Kokoszka J
Mięsowicz viscosity coefficients in nematic phase of a liquid crystal with natural and model inclusions
3. Optyka, zimne atomy, fizyka atomowa i molekularna
"Przyziemia" - Auditorium Maximum UJ
3.01 Bednarek M, Rybiński J, Wiśniewski P, Świetlik T
Zastosowanie kamery termalnej do badania rozkładu temperatur w laserze półprzewodnikowym
3.02 Bober M, Zachorowski J, Gawlik W
Spowalniacz Zeemanowski dla atomów strontu
3.03 Brzozowski K, Krzemień L, Szczepkowicz A, Wojciechowski A, Zachorowski J, Gawlik W
Ładowanie atomów 87Rb i diagnostyka optycznych pułapek dipolowych z laserami Ti:S, Nd:YAG oraz CO2
3.04 Brzozowski K, Baster K, Krzemie L, Wojciechowski A, Zachorowski J, Gawlik W
Spektroskopia jonizacyjna i trójpoziomowe efekty koherencyjne w zimnych atomach rubidu
3.05 Jabczyński J
MIRLAS - lasery ciała stałego generujące w obszarze bliskiej i średniej podczerwieni
3.06 Jagodnicka A K, Posyniak M, Stacewicz T, Malinowski S
Badanie aerozolu za pomocą lidaru wieloczęstościowego
3.07 Jankowski D, Kwiek P, Bojarski P
Transfer elektronowej energii wzbudzenia w obecności zjawiska SPCE
3.08 Kępa R, Ostrowska-Kopeć M, Piotrowska I
Spectrum, structure and perturbations of the A1Π state from analysis of the A1Π →X1Σ+ system in 13C16O isotopic molecule
3.09 Kępa R, Ostrowska-Kopeć M
High resolution studies of the Fourth-Positive (A1Π → X1Σ+) excited bands in 14C16O
3.10 Kwitnewski S
Rozpraszanie elektronów na drobinach izomerycznych jako test modelu IAM - Independent Atom Method
3.11 Nasalski W
Elegant Hermite and Laguerre Gaussian beams at a dielectric interface
3.12 Posyniak M, Stacewicz T, Miernecki M, Jagodnicka A K, Malinowski S P
Wieloczęstotliwościowy lidar mikroimpulsowy do badania aerozoli atmosferycznych
3.13 Rangełowa-Jankowska S, Grobelna B, Bojarski P
Agregacja, transport i pułapkowanie elektronowej energii wzbudzenia w matrycach żelowych
3.14 Rangełowa-Jankowska S, Bojarski P
Wpływ temperatury na procesy bezpromienistego transportu elektronowej energii wzbudzenia w układach donor-akceptor monitorowanych czasowo-rozdzielczymi technikami spektroskopowymi
3.15 Sycz K, Gawlik W
Studies of the Nonlinear Faraday effect in a Fabry-Pérot optical cavity
3.16 Szczepkowski J, Gartman R, Piotrowski M, Tracewski Ł, Witkowski M, Zawada M, Gawlik W
Production and study of spinor condensates of 87Rb released from a magnetic trap
3.17 Tomin V I, Brozis M, Hubisz K
Anomalous inhomogeneous broadening and kinetics properties of DMABN
3.18 Tomin V I, Jaworski R
Photoreactions Study in the Excited Electronic States by Fluorescence Methods
3.19 Wajnchold B, Sycz K, Pustelny S, Makara M, Wójcik J, Gawlik W
Photonic crystal fibers applicable as a gas cells for atomic physics
3.20 Wronkowska A A, Wronkowski A, Skowroński Ł
Spektroelipsometria - nowoczesna technika badania właściwości optycznych i mikrostruktury układów złożonych
3.21 Wróblewski T, Hubisz K, Antonowicz J
High level Ab Initio and DFT Calculations of Dissociation Energies of Small Protonated Water Clusters
3.22 Nikiel A
Pompowanie optyczne 3He z wymianą metastabilności w zwiększonym ciśnieniu w polu magnetycznym 4.7 T
3.23 Fiutowski J, Bartoszek D, Kawalec T, Dohnalik T
Zimne atomy przy powierzchniach
4. Fizyka jądrowa, struktura hadronów, zderzenia ciężkich jonów
"Przyziemia" - Auditorium Maximum UJ
4.01 Czapliński W, Kamiński M, Popov N
Deekscytacja rotacyjna molekuł mionowych helu i wodoru
5. Fizyka medyczna
"Przyziemia" - Auditorium Maximum UJ
5.01 Gałązka-Friedman J
Żelazo przyczyną choroby Parkinsona – mit czy udowodniona hipoteza
5.02 Szołna A, Grzegorzewski B
Badanie średniej liczby erytrocytów w rulonach w funkcji hematokrytu
5.03 Zemła J, Budkowski A, Lekka M, Wiltowska-Zuber J, Rysz J, Raczkowska J
Integral geometry analysis of fluorescence micrographs to compare quantitatively protein adsorption onto polymer surfaces
5.04 Zemła J, Budkowski A, Raczkowska J, Lekka M
Adsorpcja białek do powierzchni i wzorów polimerowych
6. Fizyka oddziaływań elementarnych, astrofizyka, historia wczesnego wszechświata
"Przyziemia" - Auditorium Maximum UJ
6.01 Skindzier P, Kutschera M, Jałocha J, Bratek Ł
Galaktyki spiralne bez Ciemnej Materii
7. Fizyka plazmy
"Przyziemia" - Auditorium Maximum UJ
7.01 Borodziuk S
Metoda efektywnego napędzania makrocząstek do prędkości powyżej 107 cm/s
7.02 Chodukowski T
Metodologia pomiarów interferometrycznych w zastosowaniu do określania koncentracji elektronowej plazmy w urządzeniu plasma-focus PF-1000
7.03 Książek I
Spektroskopia miękkiego promieniowania rentgenowskiego emitowanego z plazmy wysokotemperaturowej
7.04 Malinowski K
Spektroskopia optyczna impulsowych strumieni plazmy i ich oddziaływań z różnymi tarczami
7.05 Pawelec E
Pomiary parametrów strug plazmowych
7.06 Prokopowicz R
Aktywacyjne pomiary neutronów na tokamaku JET
7.07 Rabiński M
Zastosowanie dielektrycznych jądrowych detektorów śladowych (SSNTD) do badań prędkich jonów emitowanych z plazmy
7.08 Rączka P
Laserowa generacja strumieni prędkich protonów i perspektywa ich zastosowania w radioterapii hadronowej
7.09 Rosiński M
Zastosowanie plazmy laserowej do implantacji jonów w celu uzyskiwania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych
7.10 Stępniewski W
Analiza wpływu włókien prądowych na rozkład kątowy szybkich protonów emitowanych z reakcji syntezy jądrowej w układach typu PF
7.11 Wiącek U
Modelowanie metodą Monte Carlo rozpraszania neutronów prędkich, emitowanych przez źródło typu plasma-focus, na obiektach zawierających materiały wybuchowe oraz powszechnego użytku
7.12 Wołowski J
Badania plazmy wytwarzanej laserem oddziaływującym z elementami wewnętrznymi komory tokamaka
7.13 Woźnicka U
Dedykowane metody neutronowe do badania parametrów plazmy wysokotemperaturowej w Stellaratorze Wendelstein W-7X
7.14 Wroński Z
Fizyczna charakterystyka złącza plazma-katoda wyładowania jarzeniowego w gazie
7.15 Wawrzaszek A, Macek W M
Mulfifraktalne modele fluktuacji w układach fizycznych
7.16 Sadowski M J, Czaus K, Malinowski K, Składnik-Sadowska E, ̄ebrowski J
Analiza masowa i energetyczna jonów z gorącej plazmy za pomocą spektrometru typu Thomsona
9. Sesja nauczycielsko/dydaktyczna
"Przyziemia" - Auditorium Maximum UJ
9.01 Bednarek S
Możliwości wykorzystania zasobów internetowych w procesie nauczania-uczenia się fizyki
9.02 Konieczna B, Chojcan J, Ostrasz A
Pracownia jądrowa w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
9.03 Pietras E, Rydygier E
Społeczeństwo analfabetów fizycznych. O psychospołecznych aspektach obniżania prestiżu fizyki i fizyków
9.04 Wiśniewski A
Badania rozumienia i umiejętności stosowania zasad zachowania pędu i energii przez studentów fizyki
9.05 Domańska V, Rut-Marcinkowska M
„Czego Jaś się nie nauczy...” – możliwości intelektualne dziecka w młodszym wieku szkolnym
9.06 Trociuk M
Szkolne konkursy fizyczne w II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie
9.07 Greczyło T
Zestaw zaawansowanych doświadczeń fizycznych wspomagających nauczanie o zjawisku nadprzewodnictwa wykonany w ramach projektu MOSEM
9.08 Ptok A
Środki dydaktyczne i fizyka okiem ucznia
9.09 Mazur Z
Dokąd zmierzasz maturo? Trafność i rzetelność egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii
9.10 Ptok A
Edukacja fizyki – metody i efektywność
9.11 Wroński Z
Elektrostatyka układu naładowanych ciał i jej nauczanie
9.12 Pięta H
Metody rozwiązywania zadań doświadczalnych
9.13 Wojtyna-Jodko A
Na którym etapie systemu edukacji zaczynamy kształcić umysł fizyka?
9.14 Wojtyna-Jodko A
Rola eksperymentów fizycznych w przezwyciężaniu trudności w uczeniu się uczniów szkoły podstawowej
9.15 Biczewska D
Zanurzeni w promieniowaniu
9.16 Biczewska D
Promieniotwórczość – dobrodziejstwo czy przekleństwo
9.17 Szymońska D, Krochmal A, Leśkiewicz K, Ptaszkowski M
Kto tu rządzi? Fizyka!
9.18 Szymońska D, Krochmal A, Leśkiewicz K, Ptaszkowski M
Kto tu rządzi? Fizyka!
9.19 Szymońska D, Krochmal A, Leśkiewicz K, Ptaszkowski M
Kto tu rządzi? Fizyka!
9.20 Szymońska D, Krochmal A, Leśkiewicz K, Ptaszkowski M
Kto tu rządzi? Fizyka!
9.21 Sokołowska D
"Świetlik" - ogólnopolski konkurs nauk przyrodniczych dla szkół podstawowych
9.22 Grupa Twórcza "Quark" - Pałac Młodzieży, Katowice
Grupa Twórcza "Quark"
9.23 Dmitnik Z, Krzyżanowska H, Staszewski P, Żuk J
50 pokazy z fizyki w Lublinie