XL ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH
6-11 września 2009, Kraków

Poniedziałek: 7 września
Sesje specjalistyczne S-1

S-1.1 Fizyka ciała stałego
"Aula Średnia A" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Andrzej Szytuła (UJ)
15:30-16:00 Edward Goerlich (UJ)
Polski synchrotron – narzędzie fizyki dla nauk przy­rodniczych i technicznych
16:00-16:30 Radosław Przeniosło (UW)
Modulacja struktury a sprzężenie magnetoelektryczne na przykładzie CaCuxMn7-xO12
16:30-17:00 Tomasz Wojtowicz (IF PAN)
Nanostruktury bazujące na związ­kach półprzewodnikowych AII-BVI dla potrzeb nanoelektroniki, biologii i medycyny przyszłości
17:00-17:30 Maciej Maśka (UŚ)
Sieci optyczne, czyli małe labora­torium fizyki fazy skondensowanej
17:30-18:00 Maria Bałanda (IFJ PAN)
Molekularne nanomagnesy i mag­netyczne materiały funkcjonalne
18:00-18:30 Andrzej Wiśniewski (IF PAN)
Intrygujące właściwości magne­tyczne nanocząstek manganitów i kobaltytów
S-1.3 Optyka, zimne atomy, fizyka atomowa i molekularna
"Sala Seminaryjna" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Wojciech Gawlik (UJ)
15:30-16:15 Jan Marczak (WAT)
Technika laserowa w konserwacji dzieł sztuki
16:15-17:00 Szymon Pustelny (IF PAN)
Optyczne pomiary pól magnetycznych
17:00-17:15 przerwa kawowa
17:15-18:00 Jan Wójcik (UMC)
Technologia światłowodów specjalnych ze szkła kwarcowego
18:00-18:15 Adam Wojciechowski (IF UJ)
Nieliniowy Efekt Faradaya w zimnych atomach 85Rb
18:15-18:30 Jacek Szczepkowski (KL FAMO & Akademia Pomorska)
Wytwarzanie i badania spinorowych kondensatów B-E atomów 87Rb uwolnionych z pułapki magnetycznej
S-1.4 Fizyka jądrowa, struktura hadronów, zderzenia ciężkich jonów
"Aula Średnia B" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Michał Praszałowicz (UJ)
15:30-16:10 Chuang Zhang (Chinese Physics Society, China)
Mega-Science Projects in China and their Purpose in Physics
16:10-16:50 Paweł Staszel (UJ)
Laboratorium FAIR - nowe perspektywy dla badań jądrowych i atomowych
16:50-17:10 przerwa kawowa
17:10-17:50 Piotr Salabura (UJ)
Od reakcji ciężkojonowych do gwiazd neutronowych – fizyka hadronów w materii jądrowej
17:50-18:30 Mariusz Sadzikowski (UJ)
Nadprzewodnictwo kolorowe QCD – fizyka fazy skondensowanej
S-1.5 Fizyka medyczna
"Aula Duża A" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Katarzyna Cieślik-Blinowska (UW)
15:30-15:55 Ryszard Tadeusiewicz, Marek Ogiela (AGH)
Różnica między rozpoznawaniem obrazów medycznych a nową techniką ich automatycznego rozumienia
15:55-16:20 Maciej Kamiński, Katarzyna J. Blinowska (UW)
Transmisja informacji w mózgu
16:20-16:45 Wiesław Jędrzejczak (Inst. Fizjologii i Patologii Słuchu)
Dźwięki ucha – mody rezonansowe w emisjach otoakustycznych
16:45-17:05 Adam Liebert, Michał Kacprzak, Piotr Sawosz, Daniel Milej, Roman Maniewski (IBIB)
Czasowo-rozdzielcze pomiary optyczne w ocenie utlenowania i ukrwienia mózgu
17:05-17:15 przerwa kawowa
17:15-17:40 Piotr Bogorodzki (PW)
Zastosowania jądrowego rezonansu magnetycznego do badania in vivo dynamiki procesów fizjologicznych
17:40-18:05 Henryk Figiel (AGH), Tomasz Skórka (IFJ PAN)
Aspekty fizyczne i rozwój obrazowania magnetyczno-rezonansowego
18:05-18:30 Ryszard Krzymniewski (UAM)
NURSE-ECG w diagnostyce kardiologicznej
S-1.6 Fizyka oddziaływań elementarnych, astrofizyka, historia wczesnego wszechświata
"Sala Wystawowa B" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Kazimierz Grotowski (UJ)
15:30-16:00 Marcin Wójcik (UJ)
Eksperymenty BOREXINO i GERDA
16:00-16:30 Danuta Kiełczewska (UW)
Eksperyment T2K
16:30-17:00 Agnieszka Zalewska (IFJ PAN)
SUNLAB (Sieroszowice UNderground LABoratory)
17:00-17:30 Dariusz Góra (IFJ PAN)
Perspektywy detekcji neutrin skrajnie wysokich energii
17:30-18:00 Marek Kutschera (UJ)
Efekt Shapiro dla cząstek relatywistycznych
S-1.7 Fizyka plazmy: diagnostyka i zastosowania
"Aula Duża B" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Marek Rabiński (IPJ)
15:30-16:00 Józef Musielok (UO)
Plazma niskotemperaturowa – spektroskopia optyczna plazmy
16:00-16:30 Krzysztof Drozdowicz (IFJ PAN)
Diament jako detektor cząstek alfa w ekstremalnych warunkach syntezy termojądrowej w tokamakach JET i ITER
16:30-16:50 Ewa Pawelec (UO)
Pomiary parametrów strug plazmowych
16:50-17:05 przerwa kawowa
17:05-17:30 Robert Nietubyć (IPJ)
Metaliczne warstwy nadprzewodzące dla akceleratorów liniowych
17:30-17:55 Jan Marczak (WAT)
Lasery i technika laserowa w analizie i restauracji dzieł sztuki
17:55-18:05 Jerzy Wołowski (IFPiLM)
Badania plazmy wytwarzanej laserem oddziaływującym z elementami wewnętrznymi komory tokamaka
18:05-18:15 Urszula Wiącek (IFJ PAN)
Modelowanie metodą Monte Carlo rozpraszania neutronów prędkich, emitowanych przez źródło typu plasma-focus, na obiektach zawierających materiały wybuchowe oraz powszechnego użytku
18:15-18:25 Karol Malinowski (IPJ)
Spektroskopia optyczna impulsowych strumieni plazmy i ich oddziaływań z różnymi tarczami
18:25-18:35 Marcin Rosiński (IFPiLM)
Zastosowanie plazmy laserowej do implantacji jonów w celu uzyskiwania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych
18:35-18:45 Zdzisław Wroński (UMCS)
Fizyczna charakterystyka złącza plazma-katoda wyładowania jarzeniowego w gazie
N-1 Sesja nauczycielsko/dydaktyczna
"Aula Duża B" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Zofia Gołąb-Meyer (UJ)
11:30-13:00 Wykłady popularne dla uczniów i nauczycieli oraz pokazy doświadczeń fizycznych. Konieczne jest zgłaszanie grup młodzieży – tel.: 012 6635563 w godzinach od 09:00-15:00 lub e-mailem foton@th.if.uj.edu.pl
11:30-12:20 Wojciech Gawlik (UJ)
Cząstki-kwanty-światło
12:30-13:00 Wojciech Dindorf (UO)
Autorskie demonstracje fizyczne
S-1.9.1 Sesja nauczycielsko/dydaktyczna
"Aula Mała" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Jerzy Jarosz (UŚ), Mirosław Trociuk (II LO, Włodawa)
15:00-15:30 Konkurs „Zgadnij i uzasadnij” oraz „Proste doświadczenia fizyczne”
15:00-15:10 Domika Domaciuk (III LO Lublin)
Jak nie rozbić komórki?
15:10-15:20 Danuta Biczewska (ZSO 12 Kraków)
Magiczne pudełko
15:20-15:30 Tadeusz Wibik (UŁ)
Jak zrobić sobie trochę prądu?
15:30-16:00 dyskusja
16:00-16:15 Andrzej Karbowski (UMK)
Zestawy dydaktyczne do nauki elektromagnetyzmu
16:15-16:30 Alicja Wojtyna-Jodko (SNPPiT Bydgoszcz)
Rola eksperymentów fizycznych w przezwyciężaniu trudności w uczeniu się uczniów szkoły podstawowej
S-1.9.2 Sesja nauczycielsko/dydaktyczna
"Aula Mała" - Auditorium Maximum UJ
Przewodniczenie sesji: Maria Baster-Grząślewicz (UP Kraków)
16:30-16:50 Antoni Pędziwiatr (UJ)
O projekcie FENIKS
16:50-17:00 przerwa kawowa
17:00-18:30 Andrzej Majhofer (UW), Krzysztof Fiałkowski (UJ), Marek Zrałek (UŚ), Zygmunt Mazur (UWr), Mirosław Trociuk (II LO, Włodawa)
Problemy nauczania fizyki współczesnej – dyskusja panelowa
18:30-19:15 Paweł Węgrzyn (UJ)
Prezentacja symulacji fizyki w czasie rzeczywistym na przykładzie gier komputerowych, a także o Europejskiej Akademii Gier – wspólnej inicjatywie krakowskich uczelni