V OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA DOŚWIADCZENIE POKAZOWE Z FIZYKI

Kraków, wrzesień 2004

[1996] [1998] [2000] [2002] [2004] [2006]

Pokazowe doświadczenia stanowią jeden z filarów dobrego kształcenia w zakresie fizyki na każdym poziomie nauczania. Mistrzowie takich demonstracji mogą stanąć do piątego ogólnopolskiego konkursu, organizowanego przez

przy współudziale

W ocenie projektów liczyć się będzie nowatorstwo pomysłu, wartość dydaktyczna i sposób wykonania. Do konkursu zapraszamy wszystkich zainteresowanych - od ucznia gimnazjum do profesora uniwersytetu.

Konkurs jest organizowany w Krakowie od 1996 roku jako jenda z imprez Krakowskiego Jarmarku Fizycznego.

Na przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konkursu ZOK PTF powołał dr. hab. inż. Andrzeja Ziębę z WFiIS AGH.


transmisja "na żywo" z audytorium im Prof. L. Jurkiewicza Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH


Regulamin


 1. Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane doświadczenia pokazowe z fizyki możliwe do wykonania w sali wykładowej lub klasie szkolnej. Łączny czas na wykonanie doświadczenia oraz na omówienie demonstrowanego zjawiska wynosi 10 min. Konkurs dotyczy doświadczeń nowych, można też zaproponować nowy sposób prezentacji efektów należących do kanonu demonstracji fizycznych, bądź pokazać zjawiska rzadko prezentowane w salach szkolnych i wykładowych.
 2. W konkursie może wziąć udział każdy. Udział w konkursie może być indywidualny lub zespołowy.
 3. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać opis fizyczny i techniczny projektu doświadczenia (nie więcej niż dwie strony A4). Brak precyzji i jasności opisu może zadecydować o niepowodzeniu dobrego i oryginalnego pomysłu; zalecane jest dołączenie fotografii zestawu doświadczalnego. Można zgłosić dowolną liczbę doświadczeń.
 4. Projekty konkursowe należy zgłaszać do 20 czerwca 2004 r na adres:
  dr hab. Andrzej Zięba
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH
  al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  lub pocztą elektroniczną zieba@novell.ftj.agh.edu.pl. W przypadku prac zespołowych prosimy o wskazanie osoby, do której należy kierować korespondencję (preferujemy dalszą korespondencję z wykorzystaniem poczty elektronicznej).
 5. Jury Konkursu kwalifikuje nadesłane projekty do finału konkursu na podstawie ich opisu. Komisja zawiadomi każdego z uczestników finału do dnia 31 lipca 2004; rezultaty kwalifikacji i wiadomości bieżące dotyczące Konkursu będą prezentowane na stronie http://www.ptf.agh.edu.pl/konkurs/.
 6. Finał Konkursu odbędzie się 30 września 2004 w Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, podczas trwania Krakowskiego Jarmarku Fizycznego 2004. Uczestnicy finału przyjeżdżają z własnym sprzętem. Po uzgodnieniu z organizatorami można skorzystać z trudnego do transportu wyposażenia (zasilanie prądem stałym i zmiennym, sprężone powietrze, ciekły azot, szkło laboratoryjne, etc.). Organizatorzy zapewniają finalistom nocleg na dwie noce.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu następuje na podstawie punktowej oceny przez członków Jury. W ocenie projektów liczyć się będzie nowatorstwo pomysłu, wartość dydaktyczna i sposób wykonania. Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych i/lub rzeczowych za zajęcie I, II, III miejsca. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane publicznie na specjalnym Krakowskim Konwersatorium Fizycznym PTF, w czasie którego zostanie przyznana Nagroda Publiczności.
 8. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich dowolne, z zachowaniem praw autorskich, niekomercyjne wykorzystanie przez organizatorów konkursu. Opisy nagrodzonych doświadczeń pokazowych zostaną opublikowane w wydawanym przez Instytut Fizyki UJ czasopiśmie dla uczniów i nauczycieli fizyki FOTON.
 9. Jury Konkursu powołuje Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Decyzje Jury są ostateczne.

Jury


Jury Konkursu w składzie: powołał ZOK PTF.

Prace zgłoszone na konkurs


Na V edycję Konkursu zgłoszono czterdzieści jeden prac:
 1. Model elektrofiltru
 2. Doświadczenie Hertza
 3. Oszacowanie temperatury Słońca przy pomocy płytki strefowej Fresnela
 4. Pomiar prędkości światła przy pomocy diody laserowej i oscylografu
 5. Zwilzalnośc   niedoceniane zjawisko
 6. Równowaga jako sposób na utrzymanie przedmiotu na wykałaczce
 7. Ciało człowieka jako przewodnik elektryczny
 8. Kinematograf
 9. Wózek z Karuzela
 10. Przekładnia pasowa
 11. Mechanizm tłokowi-korbowy
 12. Mózg elektryczny
 13. Interferencja
 14. Pierścienie Newtona
 15. Polaryzacja światła
 16. Elektromagnes
 17. Siły w ruchu jednostajnym po okręgu
 18. Doświadczenia na magnesach
 19. Precesja
 20. Tunel aerodynamiczny -- jak działa skrzydło
 21. Silą Lorentza w elektrolitach. Elektroliza w polu magnetycznym magnesu trwałego
 22. Frycz Challenger
 23. Elektryczne badanie dojrzałości mięsa
 24. Przekaźnik dźwięku wykorzystujący światło spójne
 25. Trzy sposoby generowania fali akustycznej
 26. Kompresja trzech obrazów
 27. Silnik magnetohydrodynamiczny
 28. "Antygrawitacja"
 29. Silnik magnetyczno-grawitacyjny
 30. Wytwarzanie i uzyskiwanie wysokich napiec oraz zjawiska i niebezpieczeństwa im towarzyszące na przykładzie luku elektrycznego
 31. Uginanie powierzchni cieczy
 32. Rozpylacz
 33. Pokaz dia- lub paramagnetycznych własności niektórych substancji
 34. Zakrzywienie promienia światła w ośrodku niejednorodnym
 35. Prądy wirowe
 36. Demonstracja przejść fazowych w roztworach cieczy o ograniczonej mierzalności
 37. Pomiar prędkości fali elektromagnetycznej
 38. Grające szkło
 39. Aquaplaning
 40. Transformator Tesli, czyli jak uzyskać 1 000 000 V
 41. Bernoulli
zaś do finału Jury zakwalifikowało: Finał V edycji odbędzie się 30 września w ramach Krakowskiego Jarmarku Fizycznego.

Prezentacje doświadczeń zakwalifikowanych do finału Konkursu rozpoczną się 30 września o godzinie 9:00 w sali A Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (ul. Reymonta 19). Na każdą z prezentacji konkursowych organizatorzy przewidzieli 20 minut.

Tego samego dnia o godzinie 17:15 w czasie Krakowskiego Konwersatorium Fizycznego odbędzie się prezentacja najlepszych prac oraz ogłoszenie wyników.

Pokazy konkursowe są otwarte dla publiczności.
Pokazom i finałowi będzie towarzyszyć transmisja internetowa.
ZAPRASZAMY!!!


Wyniki


I NAGRODA

II NAGRODA

III NAGRODA

WYRÓŻNIENIA (przyznano cztery równorzędne)

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

INFORMACJE

Opisy nagrodzonych doświadczeń i kolekcje zdjęć.


Fundatorzy nagródKomitet organizacyjnyDo pobrania


wstępna informacja o V. edycji konkursu
regulamin V. edycji konkursu
mini-informator dla Uczestników
mini-mapka Krakowa
mapka AGH
© 2003-2004 OK PTF * Kodowanie: ISO-8859-2 * Ostatnia modyfikacja: 2006-01-30, K. Malarz, M.Wołoszyn * Komentarze: ptf@agh.edu.pl